Urban Intervention
Merit Award

ENG | 简体 | 繁体

Urban Acupuncture and Community Engagement – Design to facilitate the transmutation of daily living spacesGuangzhou Urban Planning and Design Company Limited

He Jingtang, Zheng Yu, Yang Shiyun, Feng Zhun, Cheney Yanchun, Qiang Min, Wu Yingting, Ding Zijie, Lin Qixing, Tang Bei, Cao Yue, Huang Zhanming, Li Lingling, Liu Siwei, Wen Boya, Liu Miqi