Urban Intervention
Merit Award

ENG | 简体 | 繁体

The Landscape Design of Community Co-built Natural Space Beside the Neighborhood and Railway - Sungang Choochoo Garden in ShenzhenUrban Planning & Design Institute of Shenzhen

Project Responsible Directors: Weidong Huang, Guangyu Yu

Urban Designer(s): Jiajun Song, Tian Wu, WenHui Xu, Yue Wang, MuYun Chen, Zhuang Gu, ChunYan Zhao, Sisi Huang, ZengLin Zhao, Lijuan Tong, Xiang Lan, Qingqing Zhang, JiaYan Feng