Plan/Concept
Merit Award

ENG | 简体 | 繁体

Park City, Three-dimensional Ring

LAY-OUT Planning Consultants Co., Ltd.
Urban Planning & Design Institute of Shenzhen
Zhubo Design Co.,Lt

Wei Wei, Weng Jingwen, Ma Hengyang, Lin Hanzhi, Li Yanting, Zhang Yikang, Yang Qiaowan, Zhang Zhongqi , Liu Qingjing, Wang Ruifen, Cheng Guanhua, Deng Yinglin, Wei Xihao, He Zhenhua