Built Project
Merit Award

ENG | 简体 | 繁体

GREEN WATER ROAD OF HIGH DENSITY URBAN AREA - TIANHE ECOLOGY BELT PLANNING

Guangzhou Tianhe District Water Affairs Bureau
GuangDong Architectural Design & Research Institute Co.,Ltd
AECOM

Peng Li, Kun Wu, Xiaowei Ren, Qiwen Ou, Lei Zhuo, Chi Zhang, Xin Deng, Wei Luo, Jiayi Zhu, Wanxin Zhang, Yueya Liu, Jiajun Wu, Peishan Lun, Guohuan Zhou, Yiyou Ye, Ruoqing Ke, Hui Ye, Yuqin Zheng, Yanwen Cai, Jing Jiang, Zhenyu Yang, Gongzhou Huang, Yue Nie, Qian Luo