Built Project
Merit Award

ENG | 简体 | 繁体

Regenerated green corridor accompanying 150,000 citizens back home (Greening Restoration Project for Phase 3 (Southern Extension) of Rail Transit Line 3 and Phase 2 of Line 6 in Futian District)
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co. Ltd
ZEN Landscape Design Co.Ltd

Xiaochun ZHANG, Zhipeng CHENG, Liyu LIANG, Yun OU, Chaofan LIANG, Di ZHANG, Jaiwei LI, Yingli ZHOU, Shuang WU, Feng ZHONG, Sijin CHEN, Jia LIU, Qiulin CAI, Zizhao YANG, Jiamei LIANG, Guodong WANG, Chenzhi ZHANG, Xiaoping LIU