Built Project
Merit Award

ENG | 简体 | 繁体

Innovative Practice of Park City - Integrated Design of Foshan "Wenhan Lake Park" and Surrounding Areas

Guangzhou Chavannes Architecture Design Consulting Co., Ltd.

Sheng LI, Patrick CHAVANNES, Xin YAN, Ying ZHANG, Yunxiao LIAN, Manqi LI, Bin CHEN, Shiji HUANG, Chongfeng YANG
Partner: Guangzhou Urban Planning & Design Survey Research Institute, Shanghai Manicipal Engineering Design Institute (Group) CO., LTD