Built Project
Grand Award

ENG | 简体 | 繁体

"A Millennial Commercial Street in Guangzhou": Beijing Road Preservation and Upgrading Planning and Detailed DesignGuangzhou Urban Planning and Design Company Limited

Zheng Yu, Wang Jin, Yang Shiyun, Huang Qin, Wu Yingting, Feng Yitian, Wu Xiaowen, Huang Zhanming, Lyu Zhaohui, Zhuang Zhigang, Yang Yiqi, Zhou Zhiqing, Huang Guoqing, Tang Bei, Jiao Lu, Li Lingling, Sun Haigang, Feng Zhun, Lin Qixing, Ding Zijie